Składanie petycji - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

ul. Kilińskiego 20, 78 - 100 Kołobrzeg

nr faksu: 47 78 46 513

e-mail: rzecznik@kolobrzeg.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2015
Data modyfikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Skiba
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Skiba Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Skiba

Nawigacja

do góry