Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Kołobrzegu

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowego Policji z siedzibą w Kołobrzegu:

  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Kołobrzegu

  • Agnieszka Woźniak
  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100
  • tel.: 47 78 46611
  • e-mail: iod.kpp.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

W KPP w Kołobrzegu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2021
Data modyfikacji : 25.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Skiba Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Skiba
do góry